De werking en doelstelling van de Vlaamse Wielerschool

De strategische missie van de Vlaamse Wielerschool kan worden vertaald in 4 kernresultaatsgebieden:

 1. Het organiseren van eigen opleidingsinitiatieven

De Vlaamse Wielerschool is gegroeid vanuit haar eigen degelijk georganiseerde opleidingsinitiatieven. Deze initiatieven moeten worden bestendigd en verder uitgebouwd. De kwaliteit en eigentijdsheid van de eigen opleidingsprogramma’s en de vorming van de opleiders staan hierin centraal.

 2. Het coördineren van alle opleiders en opleidingsinitiatieven voor -15-jarigen wielrenners in Vlaanderen

De Vlaamse Wielerschool zal haar know how aanwenden voor de coördinatie en ondersteuning van alle opleiders en opleidingsinitiatieven voor de -15-jarige wielrenners. Dit houdt in dat de Vlaamse Wielerschool instaat voor de (permanente) vorming en de attestering van de opleiders, evenals voor het uitwerken en aanreiken van de moderne en aangepaste opleidingsprogramma’s. Op deze manier staat de Vlaamse Wielerschool in voor het garanderen van een minimaal opleidingsprogramma voor alle -15 jarige wielrenners. De bestaande jeugdwerkingen van bepaalde clubs wordt verder aangemoedigd en ondersteund door de Vlaamse Wielerschool.

 3. Het promoten van de verantwoorde en gezonde beoefening van de wielersport in Vlaanderen, voor alle doelgroepen.

De Vlaamse Wielerschool neemt, in samenwerking met alle mogelijke partners, en in de eerste plaats de Wielerbond Vlaanderen, haar verantwoordelijkheid om de wielersport in Vlaanderen te promoten en te bevorderen. Hiervoor worden acties uitgewerkt, waarbij de opleiders en trainingsaccommodaties door de Vlaamse Wielerschool ter beschikking worden gesteld.

Met alle doelgroepen bedoelen wij voor zowel meisjes als jongens:

Micro’s (5-7 jaar) BMX

Miniemen (8-11 jaar), Aspiranten (12-14 jaar):

BMX, MTB, Weg, Cyclocross, Piste (zomerbaan, winterbaan enkel vanaf 11 jaar)

 4. Het realiseren van een efficiënte en vlotte werking van de organisatie (ter ondersteuning van de 3 overige kernresultaatgebieden)

Om een vlotte invulling van de drie bovenvermelde kernresultaatgebieden te garanderen, dient de Vlaamse Wielerschool hierop gealigneerd te worden qua structuur, organisatie en werking. Een verdere uitbouw van de Vlaamse Wielerschool op vlak van accommodatie, evenals op vlak van aantal en statuut van de opleiders is hierbij onontbeerlijk.

 Gezien de aard van deze doelstellingen, is de werking van de Vlaamse Wielerschool complementair aan de werking van de federatie Wielerbond Vlaanderen. Samenwerking met Wielerbond Vlaanderen is cruciaal om erover te waken dat de doelstellingen in lijn zijn met deze van de federatie.

 

UItvoering

 Art. 4 Opdrachten

 Concreet zal de VWS focussen op volgende opdrachten:

  1. 1.     Het promoten van de verantwoorde en gezonde beoefening van de wielersport in Vlaanderen, voor alle doelgroepen en met speciale aandacht voor het jeugdwielrennen, onder meer via:

-     een gerichte promotiecampagne naar de scholen;

-     een communicatiecampagne naar de brede bevolking;

-     deelname aan sensibilisatiecampagnes en –evenementen

  1. 2.     het begeleiden en opleiden van jongeren in de wielersport:

-     selecteren en oriënteren naar disciplines en niveau (inclusief talentdetectie);

-     individuele trainingsbegeleiding: wetenschappelijke testings en advies (in relatie met de ontwikkelingslijn);

-     organiseren van trainingen/stages;

-     mogelijke samenwerking met het project deeltijds onderwijs;

  1. 3.     het begeleiden van bestaande opleidingscentra van de clubs:

-     coördineren en controleren van de opleidingen van jongeren in de verschillende opleidingscentra;

-     bieden van training technische ondersteuning aan de clubs en het oprichten van bijkomende opleidingscentra in de provincie in samenwerking met de clubs, gemeentelijke sportdiensten (burensportdiensten).

-     De VWS stelt zowel opleiders (VTS diploma, bachelor, master L.O.), lesgevers als lesmateriaal ter beschikking, vb: Powerpoint over veilig in het verkeer, hygiene, onderhoud fiets, piste ….

  1. 4.     de sociaal-maatschappelijke waarde van sportbeoefening uitdragen door het opstellen van een gedragscode op maat van de wielersport, die gecommuniceerd wordt naar alle jeugdleden, ouders, trainers, bestuurders en supporters.
  1. 5.     De organisatie uitbouwen, structureren en beheren om de bovenvermelde opdrachten 1 t.e.m. 4 kwaliteitsvol te vervullen.